Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
50.16%
Stark Investment Corporation Limited
21.00%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
28.84%

การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1

การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ

การจ่ายเงินปันผล และแยกหุ้น