Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต​

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต​

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทตระหนักดีว่า การคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจอันจะส่งผลเสียหายต่อบริษัทและสังคม ดังนั้นเพื่อส่งเสริมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อให้เป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตต่อบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับ

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับ หรือบุคคลภายนอกสามารถติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสโดยตรงผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมลล์ :

ทางไปรษณีย์ : 

[email protected]

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การรักษาข้อมูลเป็นความลับและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม พนักงานผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย 

ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถให้ข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ และบริษัทจะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บไว้เป็นความลับตลอดระยะเวลาการสอบสวน  อนึ่ง บุคคลผู้ได้รับทราบข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบของบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน