Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us
27/04/2023

ชี้แจงความคืบหน้าสถานการณ์ปัจจุบัน

เรียน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันทางการเงิน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ตามที่ได้มีข่าวดังปรากฎตามสื่อหลักและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าบริษัทมิได้นิ่งนอนใจและได้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

บริษัททราบดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการและมีความตั้งใจที่จะแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไม่สะดุดหยุดลง ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้ง นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ กำกับดูแลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พลิกฟื้นสถานการณ์ และสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน บริษัทขอชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบข้อเท็จจริง และส่งงบการเงินประจำปี 2565
บริษัทขออภัยในความล่าช้าในการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 โดยในการนี้ บริษัทตั้งมั่นที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส และบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ผู้สอบบัญชี จัดทำ Special Audit และส่งงบการเงินประจำปี 2565 ตามหน้าที่พึงปฏิบัติ อย่างเร่งด่วนที่สุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566

เมื่อมีความคืบหน้าและความชัดเจนทางข้อมูลบริษัทจะชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวแก่ทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนให้ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการต่อไป

2. การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารบริษัท
บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานและคุณวุฒิในการบริหารจัดการเป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังต่อไปนี้

          1. พันตำรวจโทปกรณ์ สุชีวกุล    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
          2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
          3. นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต    กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
          4. นายอภิวุฒิ ทองคำ    กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
          5. นายอรรถพล วัชระไพโรจน์    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3. สถานะการดำเนินการของบริษัท
บริษัทขอเรียนว่า สตาร์ค คอร์เปอเรชั่นฯ เป็นบริษัทที่เข้าถือหุ้นในสองบริษัทหลัก กล่าวคือ บริษัท Phelps Dodge International (Thailand) Limited และบริษัท Thipha Cable ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลชั้นนำ มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศเวียดนามตามลำดับ ในการนี้ บริษัทขอยืนยันว่า ขณะนี้ บริษัทไม่มีการขายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจใดๆ

บริษัทได้ดำเนินการตรวจนับสินค้าคงเหลือไปแล้วเป็นส่วนใหญ่และทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบพิเศษ (special audit) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจอย่างปกติ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและมีคู่ค้าทางธุรกิจในประเทศและระดับนานาชาติที่ยังให้การสนับสนุนและพร้อมดำเนินธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนมี สัญญา และ confirm order (backlog) มูลค่าประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาทที่รอการผลิตและการส่งมอบ

4. การจ่ายดอกเบี้ย
หากได้รับความไว้ใจ และจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลา

บริษัทขออภัยมา ณ ที่นี้ที่มิได้มีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว และอาจสร้างความกังวลใจแก่ทุกท่านก่อนหน้านี้ บริษัทได้ตระหนักในเรื่องนี้ และได้ตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและจัดตั้งศูนย์ hotline เพื่อให้การชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และเพื่อมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางข้อมูล บริษัทใคร่ขอความกรุณาทุกท่านติดตามข่าวสารผ่านระบบ สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทาง  website ของบริษัท www.starkcorporation.com เพียงเท่านั้น

ทั้งนี้บริษัทขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจในบริษัทเสมอมา

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)