Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “STARK Corp” มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility ; CSR) เพราะเราตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้คนด้วยการให้ความรู้  ความรู้ถือเป็นการให้ที่ผู้รับจะได้ประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปต่อยอดให้งอกเงยขึ้นด้วยความสามารถของแต่ละคน และกลายเป็นอาวุธทรงคุณภาพที่จะทำให้เราเอาชนะคู่แข่งได้ทุกรูปแบบทุกสถานการณ์

เราสนับสนุนคนที่มีความสามารถ โดยไม่แบ่งแยกอายุ เพศ หรือการศึกษา สิ่งสำคัญคือต้องมีความพยายาม มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคมและประเทศชาติ