Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us

การประชุมผู้ถือหุ้น 2020

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
50.16%
Stark Investment Corporation Limited
21.00%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
28.84%

การประชุมผู้ถือหุ้น 2563

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2563
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1

การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ