Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us

การประชุมผู้ถือหุ้น 2019

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
50.16%
Stark Investment Corporation Limited
21.00%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
28.84%

การประชุมผู้ถือหุ้น 2562

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 3/2562
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1

การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ