Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us

การประชุมผู้ถือหุ้น 2022

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
50.16%
Stark Investment Corporation Limited
21.00%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
28.84%

การประชุมผู้ถือหุ้น 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1

การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ