Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us

เกี่ยวกับเรา

รู้จักสตาร์ค

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “STARK” เป็นองค์กรเอกชนที่มุ่งสู่การลงทุนในการผลิตและการให้บริการในภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

STARK Corp ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรมหาชนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2562 โดยมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีทางด้านการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลอันดับหนึ่งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 5 ทศวรรษ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อด้านคุณภาพและความปลอดภัยระดับโลกและได้รับการยอมรับทั้งในตลาดไทยและต่างชาติกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

ด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก ทำให้ STARK ได้รับการยกย่องจากลูกค้า นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ ให้เป็นผู้นำทุกโซลูชั่นในการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

ภายใต้การบริหารงานของ STARK Corp เราจะนำพาความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืน มาสู่ลูกค้า นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างแน่นอน เพราะวิสัยทัศน์ของเราคือ

 

" Be Ultracompetitive
In Everything We Do. "
วิสัยทัศน์
สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ค่านิยมขององค์กร
สิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

★ น้ำใจเทให้กับคนที่คู่ควร
★ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
★ มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
★ ให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
★ ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
★ มองหาการเติบโตอยู่เสมอ
★ ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
★ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

Milestone

2511

ก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ ไทยแลนด์ จำกัด

2558

เริ่มบริหารงานโดย ทีมผู้บริหารคนไทย 100% และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

2562

ก่อตั้งบริษัทมหาชน และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “STARK Corp” โดยมี บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจภายใต้การบริการงานของ STARK Corp

โครงสร้างองค์กร

 • นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
  ประธานกรรมการ

 • นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
  กรรมการ

 • นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
  กรรมการ

 • นายนิรุทธ เจียกวธัญญู
  กรรมการ

 • นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
  กรรมการ / เลขานุการบริษัท

 • ดร. ทรงภพ พลจันทร์
  กรรมการอิสระ

 • นายกุศล สังขนันท์
  กรรมการอิสระ

 • หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์ กรรมการอิสระ
 • ดร. ทรงภพ พลจันทร์
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 • นายกุศล สังขนันท์
  กรรมการตรวจสอบ

 • หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
 • นายกุศล สังขนันท์
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • หม่อมหลวงพิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • นายประกรณ์ เมฆจำเริญ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

 • นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

 • นายพิเชษฐ์ โล่ห์ชนะจิต
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

 • นายนิรุทธ เจียกวธัญญู
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (รักษาการ)

 • นายเสรี ยุทธนาวราภรณ์
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (รักษาการ)