Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us

เกี่ยวกับเรา

รู้จักสตาร์ค

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “STARK” เป็นองค์กรเอกชนที่มุ่งสู่การลงทุนในการผลิตและการให้บริการในภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

STARK Corp ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรมหาชนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2562 โดยมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีทางด้านการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลอันดับหนึ่งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 5 ทศวรรษ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อด้านคุณภาพและความปลอดภัยระดับโลกและได้รับการยอมรับทั้งในตลาดไทยและต่างชาติกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

ด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานระดับโลก ทำให้ STARK ได้รับการยกย่องจากลูกค้า นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ ให้เป็นผู้นำทุกโซลูชั่นในการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

ภายใต้การบริหารงานของ STARK Corp เราจะนำพาความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืน มาสู่ลูกค้า นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างแน่นอน เพราะวิสัยทัศน์ของเราคือ

 

" Be Ultracompetitive
In Everything We Do. "
วิสัยทัศน์
สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ค่านิยมขององค์กร
สิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

★ น้ำใจเทให้กับคนที่คู่ควร
★ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
★ มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
★ ให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
★ ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
★ มองหาการเติบโตอยู่เสมอ
★ ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
★ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

Milestone

2511

ก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ ไทยแลนด์ จำกัด

2558

เริ่มบริหารงานโดย ทีมผู้บริหารคนไทย 100% และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

2562

ก่อตั้งบริษัทมหาชน และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “STARK Corp” โดยมี บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจภายใต้การบริการงานของ STARK Corp

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

• นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
   ประธานกรรมการ

• นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
   กรรมการ

• นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
   กรรมการ

• นายนิรุทธ เจียกวธัญญู
   กรรมการ

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
   กรรมการ / เลขานุการบริษัท

• ดร. ทรงภพ พลจันทร์
   กรรมการอิสระ

• นายกุศล สังขนันท์
   กรรมการอิสระ

• ม.ล. พิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์
   กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ดร. ทรงภพ พลจันทร์
   ประธานกรรมการตรวจสอบ

• นายกุศล สังขนันท์
   กรรมการตรวจสอบ

• ม.ล. พิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์
   กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

• นายกุศล สังขนันท์
   ประธานกรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน

• ม.ล. พิพัฒน์ไชย เพ็ญพัฒน์
   กรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน

• นายชินวัฒน์ อัศวโภคี
   กรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

• นายประกรณ์ เมฆจำเริญ
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

• นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม
   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

• นายพิเชษฐ์ โล่ห์ชนะจิต
   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

• นายนิรุทธ เจียกวธัญญู
   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
   (รักษาการ)
 

• นายเสรี ยุทธนาวราภรณ์
   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
   (รักษาการ)