Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
50.16%
Stark Investment Corporation Limited
21.00%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
28.84%

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สำหรับปีปัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สำหรับปีปัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1

1. เอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1)
2. ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1)

การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.1: หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ส่วนที่ 1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.2: หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ส่วนที่ 2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.3: หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ส่วนที่ 3)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบอำนาจสำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน