Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
67.60 %
2. STARK Investment Corporation Limited
21.00 %
3. นายรีวิน เพทายบรรลือ
4.92 %

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 วิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะ
การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา
การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562
การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
3. แบบเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering)

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.1: หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ส่วนที่ 1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.2: หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ส่วนที่ 2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.3: หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ส่วนที่ 3)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบอำนาจสำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน