Close

(+66) 02 680 5800

We are open 8 am - 5pm

[email protected]

You can mail us
May 21, 2020

คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ STARK Corporation ผู้มีประสบการณ์ 25 ปี ในการเข้าซื้อกิจการ

ลงทุนแมน สัมภาษณ์ คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ Stark Corporation ผู้มีประสบการณ์ 25 ปี ในการเข้าซื้อกิจการ